ขอต้อนรับสู่โรงเรียนคีตดนตรี
 

โรงเรียนคีตดนตรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ได้รับใบอนุญาตเลขที่ กร. 94/2546 จากกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหาร ทีมงาน และ คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนฯทุกท่าน มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี เสริมสร้างความคิด สร้างสรรค์ และ ปลูกฝังความกล้าในการแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรักและมีดนตรีอยู่ในหัวใจ

โรงเรียนคีตดนตรี จัดสอนวิชาดนตรีหลากหลายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยใช้หลักสูตรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการสอบของโรงเรียนฯจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการเมื่อเรียนสำเร็จในแต่ละลำดับชั้น

นอกจากนี้โรงเรียนฯมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสอบกับสถาบันดนตรีต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น Royal School of Music,Trinity Guildhall, Royal Academy of Dance เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรโดยตรง
จากสถาบันดังกล่าว และโรงเรียนสนับสนุนการส่งนักเรียนเข้าประกวดและแข่งขันในโครงการต่างๆอีกด้วย

โรงเรียนคีตดนตรีมีความตั้งใจในการส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน โดยจัดคอนเสิร์ต ให้นักเรียนได้แสดงนอกสถานที่เป็นประจำทุกปี และจัดการแสดงในโรงเรียนทุก 4 เดือน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาส
แสดงความสามารถที่ได้เรียนมา และสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนหมั่นฝึกซ้อมดนตรีอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากวิชาดนตรี โรงเรียนฯได้เปิดสอนวิชาศิลปะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการ และ
ความชอบของตัวเองไปประกอบกับเทคนิคและการสอนของอาจารย์เพื่อให้ได้งานฝีมือและงานภาพวาดที่มีเอกลักษณ์ นักเรียนจะได้รับความสนุกสนาน การผ่อนคลาย พร้อมไปกับการเรียนรู้ เทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ

นอกจากดนตรีและศิลปะแล้ว โรงเรียนฯเปิดสอนวิชาเทควันโด ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวที่นิยมในนานาประเทศ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับสายดำจากสหพันธ์เทควันโดโลกก่อตั้งในปี 2516 นักเรียนของโรงเรียนฯจะได้รับบัตรประจำตัวที่รับรองโดยสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการสอบเลื่อนชั้นตามสายสีต่างๆ